Powiadomienie o plikach cookie. Niniejsza witryna korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Polityka prywatności Zamknij

Solatube®

Innovation in Daylighting™

REGULAMIN PROMOCJI „POMOCJA SOLATUBE”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji o nazwie „PROMOCJA SOLATUBE” zwanej dalej „Promocją” jest TUBE LIGHT POLAND Exped Investitions- und Technologiegesellschaft mbH Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, Plac Rodła 8, NIP 8513170786, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472694, e-mail: biuro@solatube.com.pl, (zwana dalej „Organizatorem”). 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „PROMOCJA SOLATUBE”. 3. Czas trwania Promocji: od 1.11.2016 r. do 31.12.2016 r. 4. Treść regulaminu jest dostępna w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.solatube.com.pl.

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu dowolnego produktu z asortymentu SOLATUBE, zgodnie z warunkami Promocji zawartymi w niniejszym regulaminie (dalej: „Uczestnik Promocji”). 2. Uczestnik Promocji będzie uprawniony do otrzymania rabatu na produkty z serii Solatube: a) 15% przy zakupie dowolnego produktu z serii SOLATUBE, 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 4. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania i pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w §2 regulaminu. 5. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech zakupionego produktu promocyjnego, a także nie przysługuje prawo do otrzymania jego ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego). 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora. 7. Liczba produktów objętych promocją jest ograniczona i czas realizacji zamówienia promocyjnego może ulec wydłużeniu.

§3 REKLAMACJE

1. Zgłoszenie reklamacyjne Uczestnik Promocji może złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu : a) w biurze Organizatora (adres: ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów) ; b) w formie krótkiego opisu uszkodzeń wraz z roszczeniem i zwrotnymi danymi teleadresowymi na adres biura Organizatora; 2. Uczestnik Promocji otrzymuje kopię przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego w formie PDF na podany adres email. 3. Formą powiadomienia Uczestnika Promocji o sposobie ustosunkowania się do żądań są: a) wiadomość SMS lub b) wiadomość e-mail lub c) w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana) 4. O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych w zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik Promocji zostanie poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Promocji, Uczestnik Promocji może zwrócić się do Organizatora o ponowne rozpatrzenie reklamacji. 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie zgodnie z § 4 ust. 7.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2016 r.